Aanmelding

Als u hulp nodig hebt is een gesprek met de huisarts een goede eerste stap. De huisarts kan u verwijzen naar de Gooise Psychologen Praktijk met een verwijsbrief. Na ontvangst van de verwijsbrief kunt u uzelf aanmelden. U kunt zich ook zonder verwijsbrief bij ons aanmelden, maar mogelijk komt onze zorg dan niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op deze website (klik hier).

Na het invullen van het aanmeldingsformulier neemt onze aanmeld coördinator binnen 5-10 werkdagen contact met u op met mogelijke verdere vragen.

Mocht u eerder vragen hebben dan kunt u ons altijd mailen of telefonisch contact opnemen.

Aan de hand van uw aanmelding, de verwijsbrief en informatie uit het contact met u wordt een inschatting gemaakt of behandeling bij de Gooise Psychologen Praktijk passend voor u is.  Zo ja, dan wordt een eerste afspraak gemaakt of wordt u geplaatst op de wachtlijst waarbij wij u informeren over de mogelijke wachttijd. Zo niet, dan wordt met u meegedacht over een beter, meer passend alternatief of verwijzen wij u terug naar de huisarts.

Mocht u op de wachtlijst worden geplaatst en vindt u de wachttijd te lang dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Wij hebben algemene informatie samengesteld om u te informeren over onze manier van werken en wat u van ons kan verwachten. Wij verzoeken u deze informatie door te nemen. Klik hier om de informatie door te lezen.

 

Intake

Na uw aanmelding wordt zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt voor een eerste intakegesprek. In het eerste gesprek wordt u gevraagd wat uw klachten zijn en wat uw reden is voor uw aanmelding. De intake neemt meestal twee tot drie gesprekken in beslag en kan worden aangevuld met een diagnostisch onderzoek waarbij één of meerdere vragenlijsten worden afgenomen. (Let op: de intake is niet kosteloos)

De intake heeft twee doelen. Ten eerste is het van belang om een goede inschatting te maken van uw draagkracht en uw persoonlijke omstandigheden om te beoordelen of therapie en zo ja welke specifieke vorm, het meest passend is. Ook al proberen wij bij aanmelding een goede inschatting te maken of onze zorg passend is kan het soms voorkomen dat wij op basis van de informatie uit de intake u toch adviseren om een andere vorm van hulp te kiezen. Ten tweede gebruiken wij de informatie uit de intake om samen met u een behandelplan op te stellen.

In het adviesgesprek zullen we de bevindingen en het behandelplan met u bespreken.

 

Behandeling

Als u akkoord met het behandelplan zal de behandeling van start gaan. Uw behandelaar zal afspraken maken met u over de frequentie en duur van de gesprekken. We zullen de behandeling regelmatig evalueren om te kijken of we effectief bezig zijn en of u nog tevreden bent met de manier waarop we aan het werk zijn.

 

Afronding

Bij afsluiting van de behandeling wordt nogmaals samen met u besproken wat u kunt doen bij mogelijke terugval. Daarnaast vragen wij uw toestemming voor een schriftelijke rapportage naar uw verwijzer of huisarts.

 

Waarneming bij afwezigheid behandelaar

Continuïteit van de behandeling vinden wij belangrijk. Bij afwezigheid van uw behandelaar kan uw behandeling worden waargenomen door een collega. Wij hebben waarnemingen intern georganiseerd waardoor u altijd verzekerd bent van zorg.