Versie 1 (juli 2019)

Algemene informatie

Algemeen

Bij onze praktijk werken BIG-geregistreerde GZ-psychologen en psychotherapeuten,
eerstelijnspsychologen NIP en we werken samen met een psychiater. Wij willen u op deze wijze
informeren over een aantal zaken, maar verwijzen u ook graag naar onze website waar u
uitgebreide informatie kunt vinden over onderstaande onderwerpen. Er kunnen geen rechten
worden ontleend aan onderstaande informatie.

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

De GB-GGZ is bedoeld voor de behandeling van lichte tot matig ernstige stoornissen, terwijl de
meer complexe en ernstige psychologische stoornissen binnen de S-GGZ behandeld worden. Voor
kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt psychologische zorg vergoed door de gemeenten.
Hiervoor zijn contracten afgesloten met de gemeenten die vallen onder Gooi- en Vechtstreek en
Amersfoort.

Vergoeding

In 2019 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp met
inachtneming van het volgende:

 • Voordat een beroep op de basisverzekering gedaan kan worden geldt voor iedereen vanaf 18
  jaar een eigen risico van € 385 (het eigen risico wordt aangesproken over het jaar dat de
  behandeling gestart is).
 • Uw huisarts heeft op basis van uw klachten ingeschat of er sprake is van een psychische
  stoornis en heeft u een verwijsbrief afgegeven voor de GB-GGZ dan wel S-GGZ.
 • In de eerste twee gesprekken wordt vastgesteld of de verdere behandelgesprekken in
  aanmerking komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekering. Niet alle klachten en stoornissen
  komen voor vergoeding in aanmerking (zoals aanpassingsstoornissen en werk- of
  relatieproblematiek).
 • Wij hebben met een groot aantal verzekeraars contracten afgesloten, u bent echter zelf
  verantwoordelijk om bij uw verzekeraar na te gaan of u de zorg bij ons vergoed krijgt. Hebben wij
  een contract dan worden de kosten rechtstreeks bij uw verzekering gedeclareerd.
 • Indien uwverzekeraar geen contract met ons heeft dan ontvangt u zelf de factuur die u aan ons dient te
  voldoen. Deze factuur kunt u op restitutiebasis indienen bij de zorgverzekeraar. Hoeveel u dan
  vergoed krijgt is per verzekeraar verschillend en kunt u opvragen bij uw verzekeraar.
 • In de GB-GGZ wordt op grond van de aard en ernst van uw klachten door uw behandelaar
  een indicatie afgegeven voor een korte, middellange of lange behandeling (gemiddeld 5, 8 of 12
  sessies van 45 minuten).

Onverzekerde zorg

U kunt ook zonder verwijzing bij ons terecht voor psychologische zorg.
Ons particuliere tarief bedraagt € 105.25 per consult van 45 minuten.

Afzeggen van een afspraak

Bij verhindering dient u tenminste 24 uur van te voren een afspraak af te zeggen. Bij niet tijdige
afzegging, ongeacht de reden van afzegging, nemen wij 50% van de consultkosten voor onze
rekening en ontvangt u een factuur van 50% van de consultkosten (€52.60).

Heeft u een afspraak op maandag dan kunt u tenminste 24 uur vooraf onze voicemail inspreken of
een email sturen via ons contactformulier,

Kwaliteit en privacy

Onze psychologen zijn gehouden aan wetgeving die relevant is voor de GGZ zoals: Wet BIG,
WGBO, Wbp en WKCZ. Daarnaast geldt de beroepscode van het NIP en de LVVP. Al onze
behandelaren beschikken daarnaast over een Kwaliteitsstatuut.
Voor kinderen en jongeren gelden specifieke regels omtrent privacy en informatieverstrekking.
Daarbij dienen altijd beide ouders toestemming te geven voor behandeling.

ROM (Routine Outcome Monitoring)

Vanaf 1 januari 2017 zijn zorgaanbieders verplicht ROM-gegevens (gepseudonimiseerd) aan te
leveren aan de Stichting Benchmark GGZ. Hiertoe wordt u o.a. gevraagd bij aanvang en afsluiting
van de behandeling een vragenlijst in te vullen. U kunt hiertegen bezwaar maken door een optout formulier te ondertekenen.

Bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 15.00 uur. Ook kunt u altijd een
boodschap inspreken op het antwoordapparaat of een e-mail sturen naar de praktijk of uw
behandelaar.
Telefoonnummer: 035-5230417
U kunt een bericht sturen via het contactformulier
Internet: www.gooisepsychologen.nl