Gooise Psychologen Praktijk landscape-tree-nature-forest-light-plant-839463-pxhere.com_-300x200 Vormen van zorg
Gooise Psychologen Praktijk couple-1024x683-300x200 Vormen van zorg
Gooise Psychologen Praktijk consulting-1024x683-300x435 Vormen van zorg

Wat we doen

In de loop der jaren heeft de Gooise Psychologen Praktijk zich ontwikkeld tot een praktijk met verschillende specialisaties en diensten. Hierbij kunt u denken aan eerstelijnspsychologische zorg die tegenwoordig onder de GB GGZ valt: kortdurende toegankelijke psychologische zorg voor iedereen, jong en oud (al dan niet vergoed door uw verzekering); Gespecialiseerde psychologische zorg in de vorm van psychotherapie (eveneens al dan niet vergoed) en Psychologisch onderzoek en Coaching.

Kosten

In de vergoede zorg wordt gesproken van Basis-Generalistische GGZ en Specialistische GGZ. Onze therapeuten hebben met de bijna alle verzekeringen overeenkomsten afgesloten zodat u als cliënt hiervoor geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Deze zorg gaat wel ten laste van uw eigen risico. Daarnaast bieden wij ook onvergoede zorg. Voor meer informatie kunt u kijken naar onze tarieven of contact met ons opnemen.

Vormen van zorg

Sinds 2014 zijn de huisartsen meer verantwoordelijk voor de begeleiding van psychische klachten. Zij werken hiervoor samen met een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Als uw huisarts en POH u niet voldoende kunnen helpen en er een vermoeden van een psychische stoornis is, dan kunt u doorverwezen worden naar onze praktijk.

Welke behandeling wordt geadviseerd hangt af van de aard en de intensiteit van uw klachten en uw hulpvraag. Uw huisarts geeft in de verwijzing indicatie voor de zorg die nodig is als het gaat om verzekerde zorg: GBGGZ (Generalistisch Basis GGZ) of SGGZ (Gespecialiseerde GGZ). In de Generalistisch Basis GGZ kunnen maximaal 11 gesprekken vergoed worden; in de Gespecialiseerde GGZ duurt een vergoede behandeling maximaal 365 dagen.

In alle gevallen werken wij met u volgens een vooropgesteld plan en doelstelling. Het kan bijvoorbeeld gaan om afname van uw klachten, een gewenste gedragsverandering, maar ook om acceptatie en verwerking, het ontwikkelen van een andere kijk op uw problemen of het vinden van nieuwe waardes in uw leven.

 

Generalistische Basis GGZ (klachtgericht)

De huisarts zal u doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ wanneer u klachten heeft die wijzen op het vermoeden van een psychische stoornis. De behandeling richt zich op één of op een aantal symptomen dan wel specifieke klachten. De therapeut gaat minder in op de persoonsgeschiedenis, identiteitsbeleving of persoonlijkheid. Het doel is om de klachten te behandelen in 3 tot 12 gesprekken. De therapeut is meestal een GZ-psycholoog. Hij of zij heeft zich gespecialiseerd in kortdurende behandelingen in de Generalistische Basis GGZ.

De tarieven voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar heeft voor elke zorgzwaarte een vast bedrag vastgesteld dat vergoed wordt. Voor een individueel behandelcontact geldt een duur van 45 minuten plus 15 minuten voorbereidings- en administratietijd.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de ie ook Nederlandse Zorgautoriteit

Gespecialiseerde GGZ (persoonsgericht)

Wanneer u last heeft van ernstige of complexe klachten dan zal de huisarts u doorverwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ. De klachten èn de onderliggende problematiek staan dan centraal, evenals de persoonsgeschiedenis, de identiteitsbeleving of de persoonlijkheid. Bij deze vorm van zorg komt de focus ook te liggen op het therapeutische proces, zodat er een structurele verandering in het persoonlijk functioneren en de zelfbeleving komt. De behandelingen in de Gespecialiseerde GGZ zijn vaak langer durend.

Er is binnen de Gespecialiseerde GGZ geen vast maximum gesteld aan het aantal gesprekken dat u vergoed krijgt van uw zorgverzekering. Wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, moet opnieuw afgestemd worden met de huisarts of de behandeling voortgezet kan worden in de Gespecialiseerde GGZ, dan wel de Generalistische Basis GGZ.

Onvergoede zorg

De behandeling van sommige problemen valt niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar. Dit zijn de zogenaamde onverzekerde producten (OVP). Dit kan bijvoorbeeld gaan om aanpassingsproblemen (na scheiding of verlies), rouwproblemen, gezins- en partnerrelatieproblemen, opvoedings- en identiteitsproblemen, studie- en werkproblemen. Hiervoor is geen verwijzing nodig van uw huisarts; de rekening die u voor deze producten krijgt kunt u dan ook NIET indienen bij uw zorgverzekeraar.

Relatietherapie kan wel vergoed worden door de verzekeraar als een partner bijvoorbeeld een depressie- of angststoornis heeft en als deze stoornis niet te behandelen is zonder eerst de relatieproblemen te behandelen. Bij sommige verzekeraars zijn er in het aanvullend pakket wel extra vergoedingsmogelijkheden opgenomen. Wij adviseren u om daarvoor uw verzekeringspolis na te kijken.

Mocht u, ondanks een diagnose die wel onder verzekerde zorg zou vallen, niets te maken willen hebben met de voorwaarden en vereisten van de zorgverzekeraar, dan tekent u voor: ‘zelf betalen zonder te declareren’ en krijgt u iedere maand een factuur met losse consulten. Ook dan geldt het door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde particuliere tarief.

Indien u nog verdere vragen heeft met betrekking tot vergoeding van kosten, kunt u altijd contact met ons of uw zorgverzekeraar opnemen zodat u vooraf op de hoogte bent welke kosten vergoed worden en welke (eventueel) niet.