Welke vormen van zorg zijn er?

Sinds 2014 zijn de huisartsen meer verantwoordelijk voor de begeleiding van psychische klachten. Zij werken hiervoor samen met een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Als uw huisarts en POH u niet voldoende kunnen helpen en er een vermoeden van een psychische stoornis is, dan kunt u doorverwezen worden naar onze praktijk.

Welke behandeling wordt geadviseerd hangt af van de aard en de intensiteit van uw klachten en uw hulpvraag. Uw huisarts geeft in de verwijzing een indicatie voor de zorg die nodig is als het gaat om verzekerde zorg: GBGGZ (Generalistisch Basis GGZ) of SGGZ (Gespecialiseerde GGZ). Bij Generalistisch Basis GGZ gaat het meestal om klachten die geen langdurige behandeling nodig hebben; Klachten die onder de gespecialiseerde GGZ vallen, behoeven over het algemeen langdurige behandeling.

 

In alle gevallen werken wij met u volgens een vooropgesteld plan en doelstelling. Het kan bijvoorbeeld gaan om afname van uw klachten, een gewenste gedragsverandering, maar ook om acceptatie en verwerking, het ontwikkelen van een andere kijk op uw problemen of het vinden van nieuwe waardes in uw leven.

Generalistische Basis GGZ (klachtgericht)

De huisarts zal u doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ als u een psychische stoornis of klachten heeft of als de huisarts dit vermoeden heeft. De behandeling richt zich dus op één of op een aantal symptomen/ specifieke klachten.

Basis GGZ  is specifiek klachtgericht. Bij de Gooise Psychologen Praktijk werken psychologen die ervaring hebben in het verrichten van psychologisch onderzoek, het begeleiden van ouders en jongeren (vanaf 18 jaar) op het gebied van diverse klachtgebieden.

Klachten:

 • Emotionele problemen zoals snel boos zijn, veel huilen, somber of angstig voelen, gespannen zijn, weinig zelfvertrouwen, faalangst
 • Gedragsproblemen zoals druk zijn, slecht luisteren, veel ruzie maken, eetproblemen enz. enz
 • Sociale problemen zoals erg teruggetrokken zijn, gepest worden, moeilijk vrienden kunnen maken/houden
 • Psychosomatische klachten waarvoor geen duidelijke lichamelijk oorzaak is gevonden zoals buikpijn, hoofdpijn

Wat doen we?

Diagnostiek en advisering
Na aanmelding zullen in een eerste gesprek de problemen en de geschiedenis daarvan in kaart worden gebracht. Op grond van een indruk of beeld volgt een advies over een vervolgtraject. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen om een diagnose te stellen. De conclusie van zo’n onderzoek helpt om handvatten te krijgen zodat het gedrag beter begrepen en begeleid kan worden.

Binnen de praktijk kan er onderzoek worden gedaan naar:

 • Intelligentie
 • Ontwikkelingsproblemen (bijv: ADHD, ADD, autisme)
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Behandeling
Op grond van de verwijzing van de huisarts wordt na de intake door de behandelaar besloten om met behandeling te starten. De behandeling wordt afgestemd op de leeftijd en situatie en er wordt een behandeltraject gekozen wat recht doet aan de ernst en de aard van de klachten (diagnose).

Binnen de praktijk bieden we o.a. de volgende behandelingen:

 • Gesprekstherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Traumabehandeling w.o. EMDR
 • Sociale vaardigheidstraining

Gespecialiseerde GGZ (persoonsgericht)

Wanneer u last heeft van ernstige of complexe klachten dan zal de huisarts u doorverwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ. De klachten èn de onderliggende problematiek staan dan centraal, evenals de persoonsgeschiedenis, de identiteitsbeleving of de persoonlijkheid. Bij deze vorm van zorg komt de focus ook te liggen op het therapeutische proces, zodat er een structurele verandering in het persoonlijk functioneren en de zelfbeleving komt. De behandelingen in de Gespecialiseerde GGZ zijn vaak langer durend en intensiever.

Er is binnen de Gespecialiseerde GGZ geen vast maximum gesteld aan het aantal gesprekken dat u vergoed krijgt van uw zorgverzekering. Wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, moet opnieuw afgestemd worden met de huisarts of de behandeling voortgezet kan worden in de Gespecialiseerde GGZ, dan wel de Generalistische Basis GGZ.

Onvergoede zorg

De behandeling van sommige problemen wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit zijn de zogenaamde onverzekerde producten (OVP). Dit kan bijvoorbeeld gaan om aanpassingsproblemen (na scheiding of verlies), rouwproblemen, gezins- en partnerrelatieproblemen, opvoedings- en identiteitsproblemen, studie- en werkproblemen. Hiervoor is geen verwijzing nodig van uw huisarts; de rekening die u voor deze producten krijgt, kunt u dan ook NIET indienen bij uw zorgverzekeraar.

Relatietherapie kan wel vergoed worden door de verzekeraar als een partner bijvoorbeeld een depressie- of angststoornis heeft en als deze stoornis niet te behandelen is zonder eerst de relatieproblemen te behandelen. Bij sommige verzekeraars zijn er in het aanvullend pakket wel extra vergoedingsmogelijkheden opgenomen. Wij adviseren u om daarvoor uw verzekeringspolis na te kijken.

Mocht u, ondanks een diagnose die wel onder verzekerde zorg zou vallen, niets te maken willen hebben met de voorwaarden en vereisten van de zorgverzekeraar, dan tekent u voor: ‘zelf betalen zonder te declareren’ en krijgt u iedere maand een factuur met losse consulten. Ook dan geldt het door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde particuliere tarief.

Indien u nog verdere vragen heeft met betrekking tot vergoeding van kosten, kunt u altijd contact met ons of uw zorgverzekeraar opnemen zodat u vooraf op de hoogte bent welke kosten vergoed worden en welke (eventueel) niet.

Verschil Basis GGZ en Specialistische GGZ

BGGZ

 

De Basis GGZ (BGGZ) is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van deze behandeling is kort tot middellang. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte behandeling.

SGGZ
De Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Soms is deze vorm van hulp kortdurend, maar vaak gaat het om langdurende psychotherapeutische hulp.

Onze praktijk heeft behandelaren die BGGZ en SGGZ behandelingen bieden.