Kwaliteit psychologische hulp

 

Registraties
Omdat de kwaliteit van de Psychologische hulp van belang is voor ons voldoen onze behandelaren aan verschillende wij aan een aantal kwaliteitseisen. De werkzame psychologen zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Dit betekent dat wij gebonden zijn aan de beroepscode van het NIP. U kunt bij ons een exemplaar van deze beroepscode inzien. Daarnaast zijn de gekwalificeerde eerstelijnspsychologen, aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en de regionale psychologen organisatie PsyZorg Gooi en omstreken. Wij houden ons aan de kwaliteitseisen van de LVVP. Tevens zijn wij allen wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidzorgpsycholoog en/of Psychotherapeut (BIG register met bijbehorend tuchtrecht). Het voldoen aan deze kwaliteitseisen vinden wij van belang

Dossier en privacy bij psychologische hulp
Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgevens. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

Klachten
Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt vinden wij erg belangrijk. Mocht er in onze werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, probeer dit dan met uw eigen behandelaar te bespreken. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht te verhelpen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).