Dyslexie

 

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden.

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:

“Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen of woordniveau.”

Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

Het “Protocol Leesproblemen en Dyslexie” geeft adviezen over hoe de school kinderen met leesproblemen kan begeleiden en ondersteunen. Ruim de helft van de kinderen gaat met deze hulp snel en goed vooruit. Is er ondanks extra hulp toch geen vooruitgang aan het eind van groep 3 dan kan er sprake zijn van dyslexie en is het raadzaam een dyslexie onderzoek te laten doen.

In sommige gevallen is het mogelijk om door school een dyslexie-onderzoek te laten verrichten, maar u kunt ook bij onze praktijk terecht voor een dergelijk onderzoek. Onze praktijk volgt hierbij het “Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling”. U komt in aanmerking voor vergoeding van het onderzoek naar Dyslexie als uw school op grond van de gegevens in het leerlingdossier het vermoeden van ernstige dyslexie kan onderbouwen.

U kunt u kind aanmelden voor Dyslexie-onderzoek bij de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd: 035-5231111. De ouders wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen met betrekking tot de lees- en spellingsproblemen en tevens zal de school van uw kind gevraagd worden een vragenlijst in te vullen en aanvullende informatie uit het leerlingdossier aan te leveren. Wanneer wij deze informatie hebben ontvangen kan het traject starten en wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Wij hebben goede contacten met de verschillende scholen in het Gooi en met name in Huizen, Blaricum. Laren en Eemnes.

Onderzoek Dyslexie
Eén van de GZ-psychologen zal als hoofdbehandelaar verantwoordelijk zijn voor het goed doorlopen van het traject Dyslexie. Deze psycholoog is aanspreekpunt voor u als ouders en voor de school.

De Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en werkt volgens de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDF) van Leo Blomert.

Om de diagnose Dyslexie te kunnen vaststellen heeft de GZ-psycholoog de volgende gegevens uit het leerlingdossier nodig:

  • de basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem
  • een beschrijving van het lees- en spellingprobleem
  • signalering van het lees- en spellingprobleem: scores van lees- en spellingtoetsen
  • omschrijving van de extra begeleiding
  • resultaten van de extra begeleiding: scores van lees- en spellingtoetsen
  • vaststelling van toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep
  • argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie
  • beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissenn

De GZ-psycholoog zal na ontvangst van de ouder- en schoolvragenlijsten en de gegevens uit het leerlingdossier bepalen hoe het testonderzoek er uit zal zien. In onze praktijk gebruiken we de Dyslexie Screenings Test (DST). Deze test is ontwikkeld om de grootte van het risico op dyslexie bij kinderen te bepalen en is een snelle screening op dyslexie. Naast de DST nemen we ook nog verschillende lees- en spellingtests af (EMT, Klepel, AVI, PI-dictee, CB&WL etc.). Mogelijk vindt er een intelligentieonderzoek plaats.

Het onderzoek vindt in één van onze praktijklocaties in het Gooi (huizen, Blaricum, Laren of Eemnes) plaats. De afname bedraagt minimaal 60 minuten en maximaal 180 minuten.

De GZ-psycholoog maakt een verslag van het onderzoek en stelt (indien van toepassing) een Dyslexieverklaring (zie hieronder) op en bespreekt het onderzoek met de ouders in een eindgesprek.

Behandeling van Dyslexie
Bij de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd bieden we de mogelijkheid voor (vergoede) behandeling van dyslexie en we werken met diverse gespecialiseerde logopedisten en Dyslexiespecialisten-RT-ers samen die onder verantwoordelijkheid van de GZ-psychologen van de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd de behandeling kunnen uitvoeren.

Vergoeding diagnose en behandeling Dyslexie
Er zijn verschillende mogelijkheden voor de vergoeding van dyslexiezorg:

1. Via de zorgverzekering, mits er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie
Sinds 1 januari 2009 is de vergoeding van diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen.
Het is de bedoeling dat alle kinderen in het Basisonderwijs en Speciaal Basisonderwijs uiteindelijk voor vergoeding in aanmerking komen. Hiervoor is er vanaf 2009 een stapsgewijze invoering. In 2011 komen kinderen die op 1 januari 7, 8, 9 of 10 jaar zijn in aanmerking voor de vergoede zorg. In 2011 komen ook kinderen in aanmerking die 11 zijn en vanaf 2013 komen alle Basisschoolleerlingen vanaf 7 jaar in aanmerking.

Voor de vergoede diagnostiek heeft de school de functie van poortwachter. De basisschool stelt een leerlingdossier samen om het vermoeden van ernstige dyslexie bij een leerling te onderbouwen. Dit dossier bevat een overzicht van de scores op lees- en spellingtoesten en een beschrijving van de geboden hulp op school. Kinderen bij wie intensieve begeleiding op school onvoldoende helpt, hebben een verwijzing naar zorg nodig. Als ouder meldt u uw kind bij onze praktijk aan en wij beoordelen of in het leerlingdossier het vermoeden van ernstige dyslexie door de school voldoende is onderbouwd om tot onderzoek over te gaan. Toont het diagnostisch onderzoek aan dat er bij nader inzien toch geen sprake is van ernstige dyslexie, dan worden de kosten van het onderzoek toch vergoed door uw verzekering.

Indien uit het onderzoek naar voren komt dat er sprake is van “ernstige, enkelvoudige dyslexie” komt u eveens in aanmerking voor vergoeding van de behandeling van dyslexie.

De Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd heeft met de diverse zorgverzekeraars een Overeenkomst Dyslexie afgesloten.  De kosten kunnen wij dan rechtstreeks bij uw verzekering declareren middels het DBC-systeem.

Het is echter altijd raadzaam om van tevoren te informeren bij uw verzekering of u voor vergoeding in aanmerking komt en of u vooraf toestemming van uw verzekeraar nodig hebt om aan het traject van diagnostisch onderzoek en behandeling te kunnen beginnen.

De Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd/Gooise Psychologen Praktijk  is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

2. Diagnostiek via de vergoeding voor kortdurende psychologische hulp van de ziektekostenverzekering
Een dyslexie-onderzoek kan ook onderdeel zijn van een psychologisch onderzoek. Indien u van uw huisarts een verwijzing heeft gekregen naar een psycholoog kan (kort) psychologisch onderzoek in verband met leerproblemen vergoed worden. Hiervoor geldt dat er (omgerekend) 8 consulten van 45 minuten op jaarbasis vergoed wordt. Indien u aanvullend verzekerd bent worden mogelijk meerdere consulten vergoed.

3. Behandeling via de aanvullende verzekering of via vergoedingen voor logopedie
Deze informatie wordt later toegevoegd.

Geen vergoeding door verzekering
Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding omdat er bijvoorbeeld geen of een onvoldoende onderbouwd leerlingdossier aanwezig is of omdat u op eigen initiatief het onderzoek wilt laten uitvoeren en geen verwijzing van uw huisarts heeft, dan zult u de kosten van het onderzoek zelf moeten betalen. Hiervoor gelden onze particuliere tarieven (doorlinken naar pagina particuliere tarieven).

Dyslexieverklaring
Deze informatie wordt later toegevoegd.

Links